The Jane Goodall Institute (Hong Kong) Limited 珍古德協會(香港)

Project information

  • Category: Web design
  • Client: The Jane Goodall Institute (Hong Kong) Limited 珍古德協會(香港)
  • Project date: Augest 2023
  • Project URL: www.greenelderly.com/

特別使用活動背景,讓整個老友記的活動顯得更有活力,以及配以社交媒體留言區,以加強參與者之間的互動之餘,亦可以推動活動有一個更好的推廣性,透過參與者留言的字眼,讓大眾有興趣接觸到此網站的資訊.